Sammlerforen.net

Sammlerforen.net (https://www.sammlerforen.net/forum.php)
-   Preisfindungs-Forum (https://www.sammlerforen.net/forumdisplay.php?f=62)
-   -   Micky Maus - Thema 1 (Ehapa, 1951-1979) (https://www.sammlerforen.net/showthread.php?t=9541)

underduck 27.05.2018 19:37

Artikel-Nr.: 70031
Artikel: Micky Maus 1975: Nr. 5:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 18,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 9.00 €
Zustand 1: 6.00 € (12,00)
Zustand 2: 2.40 € (4,00)
Zustand 3: 1.20 € (2,00)
Zustand 4: 0.60 €

underduck 31.05.2018 00:42

Artikel-Nr.: 528692
Artikel: Micky Maus 1 1964
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 7,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 21.00 €
Zustand 1: 14.00 € (55,00)
Zustand 2: 5.60 € (18,00)
Zustand 3: 2.80 € (9,00)
Zustand 4: 1.40 €

underduck 04.06.2018 17:07

Artikel-Nr.: 505332
Artikel: Micky Maus 3/1952
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Kleine Falzblitzer un (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 400,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 330.00 €
Zustand 1: 220.00 € (460,00) (500,00)
Zustand 2: 88.00 € (150,00)
Zustand 3: 44.00 € (75,00)
Zustand 4: 22.00 €

underduck 16.06.2018 16:03

Artikel-Nr.: 640457
Artikel: Micky Maus 27/1976
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Komplettes Heft mit Bei (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 6,98 EUR
Guide:
Zustand 0: 6.00 €
Zustand 1: 4.00 € (11,00)
Zustand 2: 1.60 € (3,50)
Zustand 3: 0.80 € (1,50)
Zustand 4: 0.40 €

underduck 16.06.2018 16:17

Artikel-Nr.: 501756
Artikel: Micky Maus 16/1977
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit der Sa (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501757
Artikel: Micky Maus 17/1977
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit der Sa (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 7,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501776
Artikel: Micky Maus 32/1977
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit der Sa (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501796
Artikel: Micky Maus 48/1977
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit der Sa (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 16,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501888
Artikel: Micky Maus 26/1978
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Sc (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 7,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501880
Artikel: Micky Maus 20/1978
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Sc (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 8,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 501865
Artikel: Micky Maus 6/1978
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Sc (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

underduck 22.06.2018 00:24

Artikel-Nr.: 23119
Artikel: Micky Maus 1958: Nr. 46:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 29,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 52.50 €
Zustand 1: 35.00 € (70,00) (75,00)
Zustand 2: 14.00 € (24,00)
Zustand 3: 7.00 € (12,00)
Zustand 4: 3.50 €

Artikel-Nr.: 23095
Artikel: Micky Maus 1953: Nr. 6:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 59,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 210.00 €
Zustand 1: 140.00 € (240,00) (260,00)
Zustand 2: 56.00 € (80,00)
Zustand 3: 28.00 € (40,00)
Zustand 4: 14.00 €

underduck 22.06.2018 23:00

Artikel-Nr.: 36384
Artikel: Micky Maus 1977: Nr. 37:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 5,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 34715
Artikel: Micky Maus 1977: Nr. 38:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Natόrlich mit der Sammel (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 5,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

underduck 22.06.2018 23:01

Artikel-Nr.: 597815
Artikel: Micky Maus 1977 + Beilage 36
Beschreibung:
Zustand: 2 gut
Preis: 2,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (4,00)
Zustand 2: 1.40 € (1,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

underduck 23.06.2018 00:56

Artikel-Nr.: 538611
Artikel: Micky Maus 1975 + Beilage 6 mit Aufkleber
Beschreibung:
Zustand: 2 gut
Preis: 8,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 9.00 €
Zustand 1: 6.00 € (12,00)
Zustand 2: 2.40 € (4,00)
Zustand 3: 1.20 € (2,00)
Zustand 4: 0.60 €

underduck 08.07.2018 01:14

Artikel-Nr.: 360019
Artikel: Micky Maus 1/1958
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Sa (...)
Zustand: 3 (noch sammelwόrdig)
Preis: 50,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 60.00 €
Zustand 1: 40.00 € (100,00) (110,00)
Zustand 2: 16.00 € (32,00)
Zustand 3: 8.00 € (16,00)
Zustand 4: 4.00 €

underduck 10.07.2018 01:21

Artikel-Nr.: 36281
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 45:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Natόrlich mit Sammelmark (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 20,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (36,00)
Zustand 2: 6.40 € (12,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 36288
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 13:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 20,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 361099
Artikel: Micky Maus 10/1962
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit derSam (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 23,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 19.07.2018 20:08

Artikel-Nr.: 17959
Artikel: Micky Maus 1965: Nr. 22:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 12,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 18.00 €
Zustand 1: 12.00 € (28,00)
Zustand 2: 4.80 € (10,00)
Zustand 3: 2.40 € (5,00)
Zustand 4: 1.20 €

Artikel-Nr.: 34599
Artikel: Micky Maus 1967: Nr. 48:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 5,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 15.00 €
Zustand 1: 10.00 € (24,00)
Zustand 2: 4.00 € (8,50)
Zustand 3: 2.00 € (4,00)
Zustand 4: 1.00 €

Artikel-Nr.: 20613
Artikel: Micky Maus 1968: Nr. 33:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a.
Na (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 9,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

Artikel-Nr.: 20607
Artikel: Micky Maus 1968: Nr. 11:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Natόrlich mit Sammelmark (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 12,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

underduck 20.07.2018 20:05

Artikel-Nr.: 501741
Artikel: Micky Maus 1/1977
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit der Sa (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 5,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 5.30 €
Zustand 1: 3.50 € (6,00)
Zustand 2: 1.40 € (2,50)
Zustand 3: 0.70 € (1,00)
Zustand 4: 0.40 €

Artikel-Nr.: 32024
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 6:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 22,51 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 32023
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 5:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 22,51 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 32022
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 4:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 15,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 30522
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 2:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 20,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 361123
Artikel: Micky Maus 9/1963
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Mit beiden, jeweils e (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 34,51 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 30524
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 19:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 30,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 36269
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 20:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 20,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 32027
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 23:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Natόrlich mit der Sammel (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 20,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 30525
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 24:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Mit den beiden Beilagenst (...)
Zustand: 2-3 (noch recht gut)
Preis: 30,01 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 36293
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 24:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951
Natόrlich mit Sammelmark (...)
Zustand: 0-1 (fast perfekt)
Preis: 22,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 30526
Artikel: Micky Maus 1963: Nr. 25:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 37,51 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 26.07.2018 00:30

Artikel-Nr.: 517526
Artikel: Micky Maus 1 1970
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM - Magazin
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 12.00 €
Zustand 1: 8.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.20 € (8,00)
Zustand 3: 1.60 € (4,00)
Zustand 4: 0.80 €

underduck 03.08.2018 00:09

Artikel-Nr.: 193730
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 22:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 14,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 03.08.2018 00:10

Artikel-Nr.: 121088
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 25:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 17,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 03.08.2018 00:12

Artikel-Nr.: 95534
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 36 - lose Beilage 2 Comicstreifen
Beschreibung: - Geschichte: So war mein Leben -
Die beiden St (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 7,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 03.08.2018 00:13

Artikel-Nr.: 76783
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 27:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 7,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 80899
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 28:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Zeichnung: Carl Barks u. (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 8,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 82425
Artikel: Micky Maus 1962: Nr. 36:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 15,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (34,00)
Zustand 2: 6.40 € (11,00)
Zustand 3: 3.20 € (6,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 07.08.2018 00:27

Artikel-Nr.: 531061
Artikel: Micky Maus 19 1968
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

Artikel-Nr.: 531060
Artikel: Micky Maus 21 1968
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 9,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

Artikel-Nr.: 531049
Artikel: Micky Maus 46 1968
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 12,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

Artikel-Nr.: 531064
Artikel: Micky Maus 6 1968
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 2 (gut)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 13.50 €
Zustand 1: 9.00 € (24,00)
Zustand 2: 3.60 € (8,50)
Zustand 3: 1.80 € (4,00)
Zustand 4: 0.90 €

underduck 10.08.2018 00:58

Artikel-Nr.: 528718
Artikel: Micky Maus 13 1963
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin, (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 9,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 518161
Artikel: Micky Maus 14 1962
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM - Magzin
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 10,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (30,00)
Zustand 2: 6.40 € (10,00)
Zustand 3: 3.20 € (5,00)
Zustand 4: 1.60 €

underduck 17.08.2018 23:54

Artikel-Nr.: 528693
Artikel: Micky Maus 52 1963
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin
Zustand: 2 (gut)
Preis: 7,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 24.00 €
Zustand 1: 16.00 € (40,00)
Zustand 2: 6.40 € (15,00)
Zustand 3: 3.20 € (7,00)
Zustand 4: 1.60 €

Artikel-Nr.: 528951
Artikel: Micky Maus 17 1964
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Gutschein, MM-Magazin
Zustand: 2 (gut)
Preis: 8,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 21.00 €
Zustand 1: 14.00 € (40,00)
Zustand 2: 5.60 € (15,00)
Zustand 3: 2.80 € (7,00)
Zustand 4: 1.40 €

underduck 20.08.2018 01:03

Artikel-Nr.: 20433
Artikel: Micky Maus 1953: Nr. 9:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 180,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 195.00 €
Zustand 1: 130.00 € (220,00) (240,00)
Zustand 2: 52.00 € (70,00)
Zustand 3: 26.00 € (35,00)
Zustand 4: 13.00 €

underduck 20.08.2018 23:17

Artikel-Nr.: 26903
Artikel: Micky Maus 1960: Nr. 37:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Zeichnung: Carl Barks u. (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 17,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 30.00 €
Zustand 1: 20.00 € (40,00)
Zustand 2: 8.00 € (14,00)
Zustand 3: 4.00 € (7,00)
Zustand 4: 2.00 €

underduck 09.09.2018 01:15

Artikel-Nr.: 529524
Artikel: Micky Maus 10/1979
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Ba (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 5,50 EUR
Guide:
Zustand 0: 4.50 €
Zustand 1: 3.00 € (4,00)
Zustand 2: 1.20 € (1,50)
Zustand 3: 0.60 € (1,00)
Zustand 4: 0.30 €

Artikel-Nr.: 529525
Artikel: Micky Maus 11/1979
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Ba (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 3,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 4.50 €
Zustand 1: 3.00 € (4,00)
Zustand 2: 1.20 € (1,50)
Zustand 3: 0.60 € (1,00)
Zustand 4: 0.30 €

Artikel-Nr.: 529526
Artikel: Micky Maus 12/1979
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Ba (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 6,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 4.50 €
Zustand 1: 3.00 € (4,00)
Zustand 2: 1.20 € (1,50)
Zustand 3: 0.60 € (1,00)
Zustand 4: 0.30 €

Artikel-Nr.: 529527
Artikel: Micky Maus 13/1979
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951-
Natόrlich mit dem Ba (...)
Zustand: 1 (sehr gut)
Preis: 6,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 4.50 €
Zustand 1: 3.00 € (4,00)
Zustand 2: 1.20 € (1,50)
Zustand 3: 0.60 € (1,00)
Zustand 4: 0.30 €

underduck 09.09.2018 01:18

Artikel-Nr.: 128000
Artikel: Micky Maus 1956: Nr. 17:
Beschreibung: Heft, Ehapa Verlag, 1951, Text: Carl Barks u.a., Z (...)
Zustand: 1-2 (fast sehr gut)
Preis: 30,00 EUR
Guide:
Zustand 0: 75.00 €
Zustand 1: 50.00 € (120,00) (150,00)
Zustand 2: 20.00 € (35,00) (45,00)
Zustand 3: 10.00 € (18,00) (22,00)
Zustand 4: 5.00 €


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:44 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright: www.sammlerforen.net